Algemene Voorwaarden Tom Ghekiere bv

 1. Wij, ons en onze betekent TOM GHEKIERE BV, met handelsnaam TRUCKSERVICE GHEKIERE, BTW BE 0869.773.363, Nijverheidslaan 7C, 8560 Wevelgem, België. U en uw betekent de klant met wie wij contracteren. Contract is het geheel van afspraken tussen u en wij, zoals onze offerte en onze algemene voorwaarden. Uitvoering of Uitvoeren betekent onze verbintenissen nakomen.
 2. Onze aanbiedingen (o.a. offertes en bestekken) gelden, behoudens anders door ons vermeld, 15 dagen, en gelden enkel voor wat er beschreven is en als u ons aanbod volledig aanvaardt.
 3. Wij mogen onze prijs aanpassen aan gestegen kosten.
 4. Om optimaal te kunnen Uitvoeren, bent u verantwoordelijk voor:
  1. alle nodige inlichtingen, stukken en door ons niet aangeboden (hulp)goederen;
  2. alle meerwerken, wachttijden, wijzigingen of kosten die nodig zijn wegens door ons niet gewilde of door ons niet veroorzaakte omstandigheden, bijvoorbeeld als u onze voorwaarden niet naleeft.
 5. Onze verbintenissen zijn inspanningsverbintenissen. Onze termijnen (van levering) zijn indicatief, en zijn automatisch opgeschort als u uw verbintenissen niet nakomt.
 6. Wij mogen beroep doen op derden voor de Uitvoering. Bij bevoorradingsproblemen mogen wij goederen leveren met een ander merk of van een andere leverancier dan aangeboden in onze offerte.
 7. U aanvaardt de inhoud van onze communicatie en de Uitvoering als u ze niet gemotiveerd protesteert binnen de 7 dagen.
 8. Behoudens anders bepaald, zijn onze facturen betaalbaar 15 dagen na datum van uitgifte, zonder korting. Als u onze factuur niet tijdig en volledig betaalt heeft dit automatisch tot gevolg, zonder dat wij u moeten in gebreke stellen:
  1. u bent ons een schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 150,00 € per factuur, en een verwijlinterest van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldatum tot de dag van de betaling;
  2. onze eventuele kortingen en commerciële tegemoetkomingen vervallen;
  3. al onze vorderingen worden opeisbaar;
  4. wij mogen onze Uitvoering opschorten, voorschotten en waarborgen vragen, of het contract met u ontbinden, waarbij alle daardoor veroorzaakte kosten en schade ten uwe laste zijn;
  5. wij hebben een retentierecht en pand op al uw goederen in ons bezit tot dekking van alle sommen die u, uit welke oorzaak dan ook aan ons verschuldigd bent;

onverminderd onze andere rechten, o.a. op vergoeding van grotere bewezen schade.

 1. Wij blijven steeds eigenaar van wat wij leverden en u geeft deze leveringen niet door aan derden zolang u niet al uw verbintenissen nakwam. Bij onze levering gaat het risico over naar u. De levering wordt steeds geacht op onze maatschappelijke zetel gebeurd te zijn.

Zolang wij eigenaar zijn, staat u ervoor in dat wij altijd de waarde ontvangen van al wat wij leverden, o.a. door bescherming en verzekering.

 1. Alle kosten, (o.a. verpakken, behandelen, bewaren, vervoeren, verzenden, in- of uitvoeren, verzekeren,…), belastingen, heffingen, boeten en dergelijke m.b.t. de door ons geleverde goederen zijn ten laste van u. Als wij ze voorschieten, zult u ze op eerste verzoek aan ons terugbetalen.
 2. Indien u binnen de 3 dagen na onze Uitvoering de goederen (bijv. voertuigen) of onderdelen niet bij ons afhaalt, rekenen wij hiervoor aan u een prijs van 11,16 € excl. BTW per dag aan dat de goederen of onderdelen door u niet worden afgehaald.
 3. U en wij aanvaarden geen schuldvergelijking.
 4. Eventuele klachten stuurt u ons gemotiveerd en met foto’s gestaafd, binnen de drie werkdagen:
  1. na Uitvoering voor zichtbare gebreken en niet-conformiteit; of
  2. nadat verborgen gebreken en niet-conformiteit merkbaar zijn met een maximumtermijn van één jaar vanaf Uitvoering.
  3. U controleert de door ons geleverde goederen op gebreken of niet-conformiteit onmiddellijk bij ontvangst.
 5. De termijn en verjaring van onze aansprakelijkheden begint te lopen vanaf de Uitvoering.
 6. Wij zijn bevrijd van onze aansprakelijkheid, en u vrijwaart ons tegen aanspraken van derden, als:
  1. u onze voorwaarden of uw wettelijke plichten niet naleefde;
  2. de Uitvoering beantwoordt aan de gangbare verwachtingen;
  3. u de geleverde goederen niet correct gebruikt of bewaart;
  4. eventuele gebreken de bruikbaarheid niet aantasten;
  5. eventuele gebreken betrekking hebben op onze verkoop van tweedehands goederen of onderdelen;
  6. u ons verkeerde, onduidelijke of onvolledige informatie gaf;
  7. wij Uitvoeren volgens het Contract of uw instructies, ook voor (schade aan) goederen van derden;
  8. u ons oplegde om uw materiaal of materieel te gebruiken;
  9. u goederen achterlaat in de voertuigen die u ons toevertrouwt en deze goederen worden beschadigd of gaan verloren;
  10. onze eventuele garantie of die van onze leverancier niet toepasselijk of verstreken is;
  11. u een gebrek in de Uitvoering niet duidelijk, met zekerheid en als eerste oorzaak van bewezen schade kan aantonen (bijv. wanneer het gaat over een gebreken aan de opbouw van chassis waarvoor wij nooit aansprakelijk zijn);
  12. onze levering behandeld, bewerkt, vermengd is, of in contact gekomen is met producten van derden of externe invloeden, bijvoorbeeld ook als u gebrekkige goederen waarvoor we aansprakelijk zijn laat behandelen door derden;
  13. het gevolgschade betreft, bijvoorbeeld winstderving, verlies van een kans of schade bij derden;
  14. wij de gebrekkige goederen waarvoor we aansprakelijk zijn, naar onze keuze, herstellen, vervangen of de prijs ervan aan u terugbetalen;
  15. uw aanspraken hoger zijn dan het door onze verzekering betaalde bedrag;
  16. onze niet-Uitvoering te wijten is aan overmacht.
 7. Als u uw bestelling annuleert of bij ontbinding van het Contract door uw niet-nakoming, betaalt u ons in elk geval alle al gemaakte kosten en bovendien een schadevergoeding van de volledige prijs van uw bestelling als wij de Uitvoering startten (bijv. als wij de door u bestelde goederen reeds hadden besteld).
 8. Alle bestellers verbinden zich hoofdelijk en ondeelbaar. Als onze factuur op uw vraag aan een derde gericht is, blijft u hoofdelijk gehouden.
 9. Tot één jaar na het einde van het Contract zal u niets ondernemen met onze aangestelden, leveranciers en klanten dat ons kan schaden. Als u deze verbintenis niet nakomt, vergoedt u onmiddellijk al onze schade, met een minimum van 10.000 EUR per inbreuk en 1.000 EUR per dag dat u de inbreuk verderzet.
 10. Partijen verwerken persoonsgegevens die zij (voor de Uitvoering) aan elkaar verstrekken in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving.
 11. U geeft ons toestemming om in onze commerciële documenten of op enige andere drager, bij wijze van referentie, uw naam te vermelden met verwijzing naar de Uitvoering.
 12. Informatie die vertrouwelijk is, houden u en wij vertrouwelijk zowel tijdens het Contract als daarna.
 13. Het Belgische recht is van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd, in eerste aanleg te Kortrijk.
 • SCHADEREPARATIES
 • ONDERHOUD
 • HERSTELLINGEN
 • MERKONAFHANKELIJK
 • IJKSTATION TACHOGRAFEN
 • KEURING OP AMPER 400M
 • TAKELWERKEN
 • REMTESTBANK
 • VOLLEDIG UITGERUSTE INFRASTRUCTUUR
 • DIAGNOSE APPARATUUR
 • VERVANGWAGEN
Terug naar boven